Tổng quan về HAMADEN VIETNAM

The number of HAMADEN VIETNAM

2008

thành lập

 

Vốn đầu tư (FY20) 

133 triệu đô

Tổng số nhân viên

(FY 2020)

1805 

Doanh thu chủ yếu từ sản phẩm DCV
(Duty Control Valve)

Công nghệ kỹ thuật cao:
Công nghệ
28m / s