Quản lý tính bền vững

Bằng cách kết hợp quan điểm về tính bền vững xã hội trong các chiến lược quản lý của mình, DENSO đang nỗ lực cải thiện giá trị doanh nghiệp của mình. Nói cách khác, DENSO đang nỗ lực đóng góp vào việc giải quyết các vấn đề xã hội thông qua hoạt động kinh doanh của mình đồng thời tạo ra lợi nhuận. Phương pháp tiếp cận của chúng tôi đối với quản lý bền vững có cùng mục đích như DENSO Creed và cách tiếp cận này thể hiện cốt lõi quản lý của chúng tôi mà chúng tôi đã kế thừa kể từ khi thành lập và cung cấp cho chúng tôi động lực để phát triển.

Xem thêm
DENSO's SDGs

It is the common name for the Sustainable Development Goals , which are international goals adopted at the UN Summit in 2015 and targeted to achieve 2016 to 2030. It consists of 17 goals for realizing a sustainable world, including "Building a Foundation for Industry and Technological Innovation" and "Creating a community where people can continue to live".

Xem thêm
CSR

We do our best in order that people and the Earth remain healthy together.

Xem thêm